LOA ÂM TRẦN ALISSA - CS 0408

LOA ÂM TRẦN ALISSA - CS 0408

LOA ÂM TRẦN ALISSA - CS 0408

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

COÂNG SUAÁT 20W

Ø 180 x 95 (mm)

Troïng löôïng : Kg

NSX: PRC