LOA SPE - VIP 210A

LOA SPE - VIP 210A

LOA SPE - VIP 210A

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

Coâng suaát : 300W

Troïng löôïng : 18 Kg

NSX: PRC+USA