LOA SPE - SE 402

LOA SPE - SE 402

LOA SPE - SE 402

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

Coâng suaát : 120W

Troïng löôïng : 4.3 Kg

NSX: PRC+USA