EFFECT MARTIN BROTHER - DSP1000

EFFECT MARTIN BROTHER - DSP1000

EFFECT MARTIN BROTHER - DSP1000

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

BỘ CHIA TÍN HIỆU

Coâng suaát : 300W

Troïng löôïng : 2,1 Kg