MIXER AUDIO ABBYSON - MG166CX – USB

MIXER AUDIO ABBYSON - MG166CX – USB

MIXER AUDIO ABBYSON - MG166CX – USB

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

16 Channel / Coù Echo

Troïng löôïng : 5.5 Kg