MICRO CỔ NGỖNG - DL – 338

MICRO CỔ NGỖNG - DL – 338

MICRO CỔ NGỖNG - DL – 338

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

Caàn daøi : 65cm

Sieâu huùt ñaït töø 40-50 cm

NSX: PRC+GERMANY