LOA SPE - SP 115BA

LOA SPE - SP 115BA

LOA SPE - SP 115BA

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

(use NEO) + amply

Coâng suaát : 500W

Troïng löôïng : 44 Kg

NSX: PRC+USA