LOA SPE - SP 115A

LOA SPE - SP 115A

LOA SPE - SP 115A

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

(use NEO) + amply

Coâng suaát : 350W

Troïng löôïng : 33 Kg

NSX: PRC+USA