LOA SPE - SP 112

LOA SPE - SP 112

LOA SPE - SP 112

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

(use NEO) + amply

Coâng suaát : 350W

Troïng löôïng : 26.5Kg

NSX: PRC+USA