LOA SPE - MS 15A

LOA SPE - MS 15A

LOA SPE - MS 15A

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

+ 1 amply

Coâng suaát : 250W

Troïng löôïng : 28 Kg

NSX: PRC+USA