LOA MARTIN BROTHER F10

LOA MARTIN BROTHER F10

LOA MARTIN BROTHER F10

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

Coâng suaát : 300W

Troïng löôïng : 17 Kg