LOA DSPPA - DSP 488

LOA DSPPA - DSP 488

LOA DSPPA - DSP 488

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

COÂNG SUAÁT 60W

Troïng löôïng : 6 Kg

NSX: PRC