BS–1410R, BS–1410B, BS–1410S

BS–1410R, BS–1410B, BS–1410S

BS–1410R, BS–1410B, BS–1410S

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

COÂNG SUAÁT 5W

4MAØU:ÑEN,ÑOÛ, X.DÖÔNG)

Ø 210 (mm)

Troïng löôïng :  Kg