AMPLI MARTIN BROTHER - MA5000

AMPLI MARTIN BROTHER - MA5000

AMPLI MARTIN BROTHER - MA5000

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

Coâng suaát : 300W

Troïng löôïng : 24,6 Kg